Guidelines for submissions

 logo-deitado

(Per veure les pautes en CATALÀ, aneu al final d’aquesta pàgina)

There are two ways to submit a paper to the conference.

Option 1: you can submit a paper to a specific session. Please send your abstract and all required information to the session organizers. The organized sessions are the following (see abstracts and contact details of the organizers here):

 • Affections and sexualities among and through correctional and detention facilities
 • “Conozco tu identidad y sé a quién representas”: sobre las “verdades” de la posicionalidad y sus “representatividades” en la investigación queer y LGBTI
 • Contemporary Queer Urban Movements, Activisms and Politics
 • Places of heterocissexual dissidence in Iberoamerica and the gender twist
 • Sexual and gender diversity in small and medium cites. Breaking the hegemony of big city perspectives.
 • Cripping the South? Claves para analizar las reivindicaciones en torno a la sexualidad y la diversidad funcional en el Sur de Europa y Latinoamérica
 • Activism across scales, identities and boundaries
 • Estrategias de resistencia en tiempos de Homonacionalismo/ Strategies of Resistance in times of Homonationalism
 • Bodies and Genders between Physical Spaces and Digital Spaces
 • The researcher’s erotic subjectivities: methodological and ethical challenges
 • Central and East European, Baltic and Balkan Geographies of Sexualities: it’s time to speak up!
 • Aproximaciones post-identitarias en la transformación de la territorialidad heteronormativa.
 • Interseccionalidades y experiencias sobre la maternidad: cuando las madres hablan.
 • Envejecimientos, identidades y sexualidades en el Siglo XXI

Option 2: you can submit a paper to the organizing committee. Please read the general call for papers. Abstracts of max 250 words as well as your name(s), affiliation(s) and contact details should be sent through the following link before April 15th, 2017. You will be notified on the decisions on acceptance of the proposal via e-mail, no later than May 31st, 2017.

To submit an abstract to the organizing committee (not to a specific session) click here

Important: please send your paper to a specific session OR to the general call for papers, not both. Proposals that are rejected by session organizers will be taken into consideration for the general program.

If you want to organize a session, please send the following information to egsc.barcelona@gmail.com before March 1st, 2017:

 • Name, affiliation and contact details of the organizers
 • Title and abstract of the proposed session of 300 words max
 • Format of the session: paper presentations, panel discussion, …
 • Please indicate which audiovisual or other material you would need
 • Other questions or inquiries regarding the program or the session

The organizing committee will review the session proposals. Decisions will be notified through e-mail no later than March 15th, 2017. The abstracts of all accepted sessions will be made public through the website.

The session organizers will decide on the acceptance of abstracts within their session. A completed program for the sessions, including names, contact details and abstracts should be sent to the organizing committee on April 15th, 2017.

MODEL FOR SENDING AN ORGANIZED SESSION 

Time slots for sessions are 1h 40min (100 minutes). You can decide how many presenters there will be within this time slot. Please also send all papers/proposals who are not accepted within your session to the organizing committee, as they might still be included within the general program.

Deadline for session proposals
Interested contributors should send a max. 300-word proposal of a session/panel
1 March 2017
Confirmation of acceptance of sessions proposals

 • The abstracts for these sessions must be sent to the sessions’ proponents (their contacts will be published along with the call for abstracts of each session);
 • The sessions’ proponents will decide on the acceptance of abstracts.
15 March 2017
Deadline for papers to open sessions
Interested contributors should send a max. 250-word abstract of a paper
15 April 2017
Confirmation of acceptance of papers to open sessions 31 May 2017

(Català) PAUTES PER A PRESENTAR TREBALLS I ORGANITZAR SESSIONS

Hi ha dues formes de presentar un treball a la conferència.

Opció 1: pots presentar un treball a una sessió concreta. Si us plau, envia el teu resum i la onformació requerida a les organitzadores de la sessió. Les sessions organitzades són les següents (veure resums i organitzadores aquí).

 • Affections and sexualities among and through correctional and detention facilities
 • “Conozco tu identidad y sé a quién representas”: sobre las “verdades” de la posicionalidad y sus “representatividades” en la investigación queer y LGBTI
 • Contemporary Queer Urban Movements, Activisms and Politics
 • Places of heterocissexual dissidence in Iberoamerica and the gender twist
 • Sexual and gender diversity in small and medium cites. Breaking the hegemony of big city perspectives.
 • Cripping the South? Claves para analizar las reivindicaciones en torno a la sexualidad y la diversidad funcional en el Sur de Europa y Latinoamérica
 • Activism across scales, identities and boundaries
 • Estrategias de resistencia en tiempos de Homonacionalismo/ Strategies of Resistance in times of Homonationalism
 • Bodies and Genders between Physical Spaces and Digital Spaces
 • The researcher’s erotic subjectivities: methodological and ethical challenges
 • Central and East European, Baltic and Balkan Geographies of Sexualities: it’s time to speak up!
 • Aproximaciones post-identitarias en la transformación de la territorialidad heteronormativa.
 • Interseccionalidades y experiencias sobre la maternidad: cuando las madres hablan.
 • Envejecimientos, identidades y sexualidades en el Siglo XXI

Opció 2: pots enviar la teva proposta al comitè organitzador general. La temàtica ha d’estar en el marc de la crida a la participació que hi ha a l’apartat “Call for Papers” (en diferents idiomes).  Heu d’enviar els resums (250 paraules), el nom, l’afiliació i contacte abans del dia 15 d’abril 2017. Rebreu la notificació sobre l’acceptació, per correu electrònic, el 31 de maig 2017.

Per presentar el vostre resum al comité organitzadores general (no a una sessió concreta), aneu a aquest enllaç.

Important: si us plau, envieu el vostre resum O BÉ a una sessió específica (que es faran públiques a la web a partir del 16 de març) O BÉ envieu-ho a la crida a la participació general a través de l’enllaç.  Les propostes que siguin rebutjades per a formar part d’una sessió específica, es tindran en consideració per al programa general.

SI VOLS ORGANITZAR UNA SESSIÓ, SI US PLAU ENVIA LA SEGÜENT INFORMACIÓ  A EGSC.BARCELONA@GMAIL.COM ABANS DEL DIA 1 DE MARÇ 2017:

 • Nom, afiliació i contactes de les persones organitzadores.
 • Títol i resum de la proposta de 300 paraules com a màxim.
 • Format de la sessió: treballs a presentar, taules rodones, etc.
 • Si us plau indiqueu si necessitareu material audiovisual o d’altres característiques.
 • Altres qüestions.

El comitè organitzador revisarà les propostes de sessions i notificarà la decisió a les organitzadores de les sessions com a molt tard el dia 15 de març. Els resums acceptats es faran públics a la web.

Les organitzadores de les sessions decidiran si accepten o no les propostes dins la seva sessió. El programa concret de la sessió, incloent els noms, contactes i resums de les persones que hi participaran s’ha d’enviar al comitè organitzador abans del 15 d’abril.

MODEL PER ENVIAR UNA SESSIÓ ORGANITZADA.

Recordeu que les sessions són de 1h i 40 minuts. Les organitzadores poden decidir quantes persoens hi presentaran, dins aquesta franja horària. Les propostes que no accepteu per a la vostra sessió, si us plau envieu-les a comitè organitzador, ja que es valoraran per a incloure-les al programa general.